ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน

น้ำยา Polyurethane

ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้าน ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

แด่ คุณอภัย อนันตเสถ ที่มีปณิธาน "มุ่งมั่นนำเสนอสิ่งดีที่สุดแก่สังคม" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566

Strive for the Best