Duragroup ร่วมบูรณะซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์

น้ำยากันซึมและกาวยาแนว

Duragroup ร่วมบูรณะซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ วัดเจดีย์แดง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Duragroup ร่วมบูรณะซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ วัดเจดีย์แดง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบปัญหาหลังคาอาคารอเนกประสงค์รั่วซึมขณะฝนตกทำให้เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมต่างๆของพระสงฆ์ และฆราวาสรวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอเนกประสงค์หลังนี้

อานิสงส์ของการร่วมกันบูรณะซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์

*ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัว

*ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน

*ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด

*ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง